Dzisiejsza data: piątek, 19 sierpnia 2022 roku Aktualna pozycja » http://www.psoni-leszno.pl/ » Zarząd    
 
 


Szanowni Państwo!
Informujemy, iż zmieniamy nazwę z Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie.
   Wybrane z galerii


Zarząd

 Skład Zarządu Koła w Lesznie:


- Eugeniusz Hylak - Przewodniczący
- Zbigniew Pachura - Wiceprzewodniczący
- Izabela Majorczyk - Sekretarz
- Hanna Klawinska - Skarbnik
- Łukasz Maćkowiak - Członek
- Marian Michalak -Członek


Szanowni Państwo

Opatrzność ma tysiące sposobów; aby podnieść schylonych i pomóc wstać leżącym.
Czasami Nasz los wygląda jak drzewko owocowe zimą:
Widząc jego smutny wygląd kto pomyślałby,
Że te zdrętwiałe konary i widlaste gałęzie będą znowu zielenić się, rozkwitać,
A potem dadzą nowe owoce!
A jednak Wierzymy w to, My to wiemy…
 
… Ale to od Was –Rodziców - zależy, czy rozpoczynając te wiosenną podróż obierzecie szlak pełen przygód, które będą Was satysfakcjonować i będą dodawać pozytywnej energii, czy takie, które będą odbierać radość i siły….
 
Każde dziecko jest inne! Każde dziecko rozwija się inaczej, ma swoje uzdolnienia , trudności. Dlatego też nie ma jednej, niezawodnej, cudownej metody. Najważniejsze jest, aby dla każdego dziecka stworzyć program według jego indywidualnych potrzeb, obejmujący wszystkie sfery rozwoju oraz zapewnić mu kompleksową, wielodyscyplinarną rehabilitację, wsparcie i pomoc.
 
Rodzicu! Nie bój się pytać! Jesteśmy po to, żeby Pomóc Twojemu Dziecku i Tobie.
 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie zostało założone 20 października 1992 roku. PSOUU Koło w Lesznie wspiera około 180 osób niepełnosprawnych intelektualnie ( dzieci, młodzież i dorośli) oraz prowadzi trzy placówki: Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno –Wychowawczy im. „Piotrusia Pana”, Ośrodek Wczesnej Interwencji oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „WENA”. Działamy w celu wyprowadzenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej od bierności do aktywnego życia, od uzależnienia do partnerstwa, od izolacji do życia w otwartym środowisku.
 
Priorytetowe znaczenie ma dla Nas :
 
  • Sytuacja osób niepełnosprawnych potrzebujących pomocy oraz sytuacja ich rodzin.
  • Zapewnienie bazy lokalowej, w tym powierzchni sal terapeutycznych , rehabilitacyjnych,  gabinetów specjalistów i innych pomieszczeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pokonanie barier architektonicznych.
  • Zwrócenie szczególnej uwagi na podmiotowość i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  • Rozwijanie poczucia wartości, własnego „ja” oraz uzyskiwanie tak ważnej dla osoby niepełnosprawnej autonomii rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.
  • Pozyskiwanie uczniów/wychowanków poprzez zaspokajanie ich potrzeb w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku.
  • Tworzenie i modyfikowanie oferty edukacyjnej, specjalistycznej pozytywnie oddziałującej na poszczególne sfery rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyzwalanie u wychowanków wyobraźni , ukrytego potencjału twórczego.
  • Wspieranie rodziny w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka oraz w sytuacjach trudnych wychowawczo, problemowych, w tym trudnych emocjonalnie.
  • Wykształcenie korzystnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
  • Zapewnienie wysokospecjalistycznej kadry stosującej innowacyjne metody i techniki pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz zapewniającej uczniom/wychowankom poczucie bezpieczeństwa.
Zbyt często widzimy - nie dziecko, a defekt, a gdy tak czynimy, nie jesteśmy zdolni do empatii, którą powinniśmy odczuwać wobec innej istoty ludzkiej. Naszym wyzwaniem jest zmiana tego punktu widzenia.
 
Nie ma takiego Rodzica, który wiedziałby od razu jak postępować ze swoim dzieckiem. Potrzebny jest czas i życzliwe otoczenie… Te słowa dedykujemy zatem wyjątkowym Rodzicom i ich cudownym Dzieciom, którym chcielibyśmy pomóc i z którymi chcielibyśmy pracować….
 
Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Zarządu Koła PSONI w Lesznie 

Eugeniusz Hylak

 

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: "Usługa dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych - w terminie 01.09.2022r. - 31.08.2023r. z pominięciem jednego miesiąca letniego" prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej
 
Wykonanie: gechu.nazwa.plPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie przestrzega przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

W związku z tym, w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie powołany został Inspektor Ochrony Danych – Marcin Wowk. Z IOD można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem: iod.psonileszno@grupaformat.pl.